Strona główna        Świetlica Terapeutyczna Nr 1 w Legnicy stanowi specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży sprawiających trudności wychowawcze i mających problemy z nauką. Zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją lub uzależnieniem. 

        Zakres działań obejmuje prowadzenie działalności wychowawczej, terapeutycznej, doradczej oraz profilaktycznej wspierającej rodzinę w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

        W realizacji zadań statutowych Świetlica Terapeutyczna współpracuje z Sądem Rejonowym (Wydziałem Rodzinnym Nieletnich), Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Szkołami Podstawowymi, Gimnazjum, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją i innymi podmiotami.
        Do Świetlicy przyjmowani są uczniowie szkół legnickich w wieku od 5 do 18 lat na wniosek/prośbę rodziców/opiekunów prawnych dziecka wobec których Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka wydał opinię o potrzebie pobytu w placówce.

Studenci różnych uczelni mają u nas możliwość odbywania praktyk studenckich - oczekujemy na kontakt osobisty lub telefoniczny.